Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) emitterade den 27 augusti 2020 seniora icke säkerställda gröna företagsobligationer om 400 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 800 miljoner kronor (ISIN: SE0013719606). Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter med slutgiltigt förfall den 4 september 2023.

Enligt obligationsvillkoren har Arwidsro åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av detta har Arwidsro upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Arwidsros webbplats www.arwidsro.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas infalla senast den 2 oktober.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, VD, 070-4963278, peter.zonabend@arwidsro.se
Anette Erneholm, CFO, 070-8217096, anette.erneholm@arwidsro.se
Maria Björkling, Affärsutvecklare- & Hållbarhetsansvarig, 070‑3287922, maria.bjorkling@arwidsro.se