Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 800 Mkr. Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutgiltigt förfall den 4 september 2023. Emissionen var signifikant övertecknad med mer än två gånger den emitterade volymen. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

– Vi är mycket tacksamma över det mottagandet på den nordiska obligationsmarknaden i samband med vårt första gröna obligationslån. Obligationslånet är en milstolpe och bidrar till att vi kan fortsätta utöka vår fastighetsportfölj genom investeringar inom vårt gröna ramverk, kommenterar Peter Zonabend, VD på Arwidsro

– Det här ger oss möjlighet att ytterligare öka hastigheten i vår omställning till en rakt igenom hållbar verksamhet, säger Maria Björkling, Hållbarhetsansvarig på Arwidsro.

SEB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de nya obligationerna. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. SEB och Swedbank AB (publ) har gemensamt fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och CICERO Shades of Green har tagit fram en Second Opinion. G&D har agerat legal rådgivare till Arwidsro.

För ytterligare information:

Peter Zonabend, VD, 070-4963278, peter.zonabend@arwidsro.se
Anette Erneholm, CFO, 070-8217096, anette.erneholm@arwidsro.se
Maria Björkling, Affärsutvecklare- & Hållbarhetsansvarig, 070-3287922 , maria.bjorkling@arwidsro.se