Samhällsfastigheter

Samhällets viktigaste byggnader

Affärsområdet Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar vad vi anser vara samhällets viktigaste byggnader; förskolorna där de minsta formar sina första minnen utanför hemmet, skolorna där elever och lärare ska ha de bästa förutsättningarna för lärande, LSS-boende där de som behöver stöd och hjälp i sin vardag samtidigt som deras privatliv respekteras och äldreboenden värdiga de liv som levs där.

 

Inom Arwidsro Samhällsfastigheter bygger vi primärt för egen förvaltning. Målsättningen är att alla, stora som små, ung som gammal, boende, personal och anhöriga ska må bra och trivas i bolagets fastigheter. I utveckling och förvaltning arbetar vi därför nära verksamheterna som ska bedrivas. Kunniga och erfarna samarbetsparter utses med omsorg i alla produktionsled. Verksamheten präglas av nyfikenhet och man arbetar gärna med nyskapande och innovativa projekt med starka samhällsaktörer och människor som delar vår ambition att vara goda samhällsbyggare. Samhällsfastigheter investerar i växande städer med Mälardalsregionen som geografisk preferens och arbetar med kommunala eller statliga hyresgäster direkt eller indirekt.

Urval av referensprojekt

Förrådet 2, Norrtälje

 

Nyproduktion hyresrätter

• Omfattning: 204 hyresrätter med
uttalad
hållbarhetsprofil

• Projekttid: Byggstart Q4 2023

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad GULD + NollCO2

Norrtälje har en fin äldre stadskärna med en tydlig identitet. Området Övre Bryggårdsgärdet är en naturlig utveckling av Norrtälje stad, en förlängning av stadskärnan. När stadens centrala delar växer är visionen att identiteten ska behållas genom att de nya bostadskvarteren i Övre Bryggårdsgärdet utgörs av gröna lekfulla kvarter. Lekfullheten ska återspeglas både i arkitektur och i trygghet för barnleken.

Arwidsro förvärvade i maj 2020 mark för uppförande av hyresbostäder och har sedan dess arbetat för att skapa hyresbostäder utöver det vanliga. Vår hållbarhetsvision innebär för oss att hållbarhetsfrågorna är med från dag ett i varje projekt – följer med i planering, genomförande och förvaltning, tidplan och kalkyl – inte i en parallell process. I kombination med kommunens kvalitets- och hållbarhetsprogram har detta möjliggjort ett projekt med extraordinära ambitioner inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Först med nollco2-certifiering

Hösten 2021 fick Arwidsro bygglov för 204 hyreslägenheter i kv Förrådet 2. Byggnaden ska certifieras med Miljöbyggnad Guld och NollCO2. Flerbostadshuset är det första i Sverige med godkänd registrering avseende tilläggscertifieringen NollCO2. Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden. Certifieringen utgår från att varje skede i livscykeln direkt eller indirekt bidrar till byggnadens klimatpåverkan.

Certifieringsarbetet medför bland annat materialval med utgångspunkt från utsläpp, vilket utmanar många gamla sanningar och ställer krav på samtliga projektdeltagare. I såväl utsläppsreducerande syfte samt gestaltningsmässigt, utgör återbruk ett viktigt inslag i projektet. Hela fasaden planeras att uppföras med återbrukat tegel och en särskild återbrukskonsult har anlitats i syfte att maximera möjligheterna till återbruk.

– Vi utmanar kontinuerligt traditionella material och dammsuger marknaden efter produkter och leverantörer som kan erbjuda alternativ som med bibehållen funktion och kvalitet kan minska utsläppen i projektet. Utöver de givna fördelarna med lägre klimatpåverkan, upplever jag att det skapar nyfikenhet och engagemang bland projektdeltagare, säger Johan Gustavsson, Projektledare Arwidsro.

Hållbar livsstil

Utöver höga ambitioner avseende miljöcertifiering pågår inom projektet mycket arbete med övriga hållbarhetsaspekter där de sociala fått stort utrymme. Gemenskap, hållbar livsstil och cirkulärt förhållningssätt är vår utgångspunkt i Förrådet 2. Den utgångspunkten ställer höga krav på oss som fastighetsägare. Vi behöver ta ansvar och visa hänsyn till dagens utmaningar och samtidigt skapa flexibla affärsmodeller som förändras i takt med den hållbara omställning som nu sker i accelererande takt. Genom att formulerade en vision för kv Förrådet 2 förmedlar vi till samtliga projektdeltagare vad vi vill skapa. Visionen ska följa med oss från start och vidare in i vår investeringshorisont – för evig tid.

Med utgångspunkt i Övre Bryggårdsgärdets kvalitets- och hållbarhetsprogram vill vi designa kv Förrådet 2 för ett hållbart vardagsliv. Här utgår vi från vardagens rörelsemönster – hur man tar sig fram med cykeln, var man sorterar sitt avfall, hämtar sina paket, tvättar med mera, men även var man har plats för rekreation i vardagen. Vi ska skapa naturliga mötesplatser i vardagen; gröna, trygga och naturliga platser för både unga och äldre. Vi vill flytta gränsen för boendet från lägenhetens fyra väggar, till att omfatta hela kvarteret. Platser där människor trivs och tar ansvar.

Gård och sociala ytor

Stor vikt har lagts på att utforma sociala ytor där de boende på gården kan mötas på olika sätt och i olika skeden i livet. Här finns plats för barnfamiljen, studenten, pensionären och större sällskap. Gården ska återspegla en lummig trädgård för gemenskap och uppfinningsrikedom. De boende ska känna att gården tillhör dem, att den är en lika naturlig vistelseplats som balkonger och privata uteplatser.

Det finns flera sociala ytor med olika funktioner för att flera sällskap/individer ska kunna vara ute samtidigt. Dessa disponeras i gårdens hörn och ska samspela med gemensamma rum inne i huset. Växthuset kan utöver att erbjuda odlingsmöjligheter även fungera som gårdshus och social mötesplats för de boende där man exempelvis kan ha middagssittningar. Utöver växthuset är festplatsen en viktig social yta på gården, den utgörs av ett långbord med en öppen yta i anslutning till gemensamhetslokalen och kan användas både vid större gårdsfester och studentfiranden. Invid den finns ”cykelhörnet” med pump, cykelställ och utrymme att utomhus stå och meka med sin cykel.

Gården ger även möjlighet till en lite mer avskild vistelseyta för mindre sällskap att exempelvis studera vid. Det finns också en lite större, öppen, mer flexibel plats, för möjlighet till mer tillfälliga events såsom gårdsloppisar eller liknande.

Biologisk mångfald

Växter ska väljas för att gynna pollinatörer. Därför utgörs en stor del av växtmaterialet av blommande perenner, tidigblommande buskar/lökar och träd som gynnar pollinerande insekter. Det ska under säsongen alltid finnas något som blommar, från tidig vår till sen höst. Insektshotell finns i anslutning till perennrabatten. Förvaltningsperspektivet genomsyrar växtval och komponeringen av dessa arter. Växter ska väljas för att ha en lång livslängd och inte tyna bort efter några år utan vara bestående och utvecklas över tid sant vara motståndskraftiga mot sjukdomar.

Mobilitetslösningar

Med maximerad p-rabatt har mobilitetsfrågor fått stort utrymme vid utformning av fastighetens garage. Cykelparkeringen är väl tilltagen med plats för 310 cyklar varav 15 större platser för eldrivna lådcyklar. Detta möjliggör en cykelpool för både låd och traditionella cyklar. Cykelgaraget nås direkt genom en egen glasad port.

Fyrvaktaren 19,  Härnösand

 

• Omfattning: Tillbyggnad samt invändiga arbeten

• Projekttid: Aug 2022 – Jun 2023

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Utbyggnad för en trygg, ren och levande havsmiljö

Härnösands kommun arbetar utifrån visionen att bygga en hållbar framtid i Härnösand. En framtid där våra liv ska vara i balans med miljön. Vidare har Härnösand ett rikt kulturliv och en historisk stadskärna belägen på en ö i Höga Kustens södra skärgård. Här har även Kustbevakningen en av tjugo kuststationer etablerade. Arwidsro förvärvade i juli 2022 fastigheten Fyrvaktaren 19 i Härnösand, med

Kustbevakningen som hyresgäst

Kustbevakningen bedriver verksamhet i fastigheten, i vilken det efter tillträdet påbörjades en etappvis ombyggnation för att möta myndighetens framtida behov. Säljaren ansvarar för projektets genomförande, vilket påbörjades i augusti 2022 och färdigställs under våren 2023. Byggnaden kommer i samband med ombyggnationen att miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk.

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Försvarsdepartementet, med visionen en trygg, ren och levande havsmiljö för alla. På uppdrag av riksdag och regering arbetar de med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i
den maritima miljön.

Tillbyggnad samt energieffektiviserande åtgärder

Projektet omfattar tillbyggnad av garage samt fasadändringar på huvudbyggnaden och verkstaden. Samtidigt genomförs invändig ombyggnad av befintlig huvudbyggnad som bland annat innebär en väsentlig ändring av planlösning, ventilation
och VA-installation.

 

Näs 1:299, Stenungsund

 

Nyproduktion LSS-boende

• Omfattning: LSS-boende om 552 kvm

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Arwidsro förvärvade i slutet på 2020 projekt för utveckling av LSS-boende i Näs, norr om centrala Stenungsund.

Ett stenkast från hamnen uppfördes boendet med sex enheter, inom ramen för Arwidsros gröna ramverk, med certifiering Miljöbyggnad silver. Projektet byggstartades i slutet av 2020 färdigställades under fjärde kvartalet 2021. Hyresgäst är Humana, som med sin vision Alla har rätt till ett bra liv, är ledande omsorgskoncern i Norden.

Vi är stolta över att etablera vårt första LSS-boende. Inom segmentet samhällsfastigheter vill vi vara med och bidra till ett samhälle där alla oavsett ålder och förutsättningar får möjlighet att utvecklas och växa till sin fulla potential, säger Tobias Kjellin, Affärsområdesansvarig Arwidsro Samhällsfastigheter.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan ge rätt till boende för personer med funktionsnedsättning, med målet att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för permanent bruk med stöd och service dygnet runt. Oavsett när i livet man drabbas av en funktionsnedsättning kan man ha rätt till stöd enligt LSS.

Stenungsunds kommun i Västra Götalands län, är en expanderande kustkommun med cirka 26 500 invånare. I kommunen finns skärgård, sjöar och skog vilket ger invånare och besökare goda möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Brädgården 1,  Norrtälje

 

Nyproduktion av äldreboende

• Omfattning: 80 lägenheter

Projekttid: höst 2019 – maj 2021

• Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Norrtälje kommun är en snabbt växande kommun där omvandlingen av hamnområdet är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt hittills – en naturlig förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. I Norrtälje Hamn ligger stort fokus på att det offentliga rummet ska vara attraktivt, socialt och tryggt. Norrtälje Hamn byggs med ett hållbarhetstänk i hela processen, vilket avspeglas i stort och smått, från den övergripande strukturen och funktionerna till bostadskvarteren och utformningen av det offentliga rummet.

I maj 2019 förvärvade Arwidsro fastigheten Brädgården 1 i Norrtälje Hamn. Projektet innefattar ett äldreboende om 80 lägenheter med Humana som operatör och största hyresgäst och parkeringsgarage samt tre butiks- och servicelokaler i markplan.

Fastighetens läge precis vid Norrtälje Hamn kombinerar en fantastisk utsikt och läge med ett lugn och harmoni. Utformningen av byggnaden har skett tillsammans med omsorgsbolaget och huvudhyresgästen. Byggnaden är miljöcertifierad med beteckningen Miljöbyggnad Silver, har solceller och sedumtak samt laddstolpar för elbilar. Projektet påbörjades hösten 2019 och färdigställdes våren 2021.