Våra fastigheter är geografiskt spridda men strategiskt samlade. Vi är representerade i 22 kommuner i framförallt mellersta och södra Sverige.

Portföljen är ankrad av rikstäckande och ledande aktörer inom vård-, dagligvaruhandel och samhällsservice. Med lång genomsnittlig avtalslängd, aktiv förvaltning och evig investeringshorisont skapar vi goda och långsiktiga relationer.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet, en total upplevelse som är större än de enskilda delarna.
Vår fastighetsportfölj förändras över tid och vi följer och analyserar kontinuerligt de marknader där vi verkar för att ta vara på möjligheterna att optimera portföljen. Utvecklingen avser inte bara enstaka fastigheter utan vi tar helst ett helhetsgrepp i linje med områdets stadsmiljö för att bygga goda livsmiljöer. Vår förädling syftar till att förbättra en bestående livscykel för fastigheterna. Det innefattar god arkitektur och hög kvalitet, alltid i samverkan med samhället.

Dagligvaruankrad handel har varit en naturlig del av vår fastighetsportfölj under lång tid. Den är vår grund att stå på och är högst relevant när vi skapar miljöer med långsiktig kvalitet. För oss innebär dagligvaruankrad handel att bidra till en väl fungerande vardag för många människor. Att skapa en plats där människor kan göra sina dagliga inköp. Vår ambition är inte att skapa utrymme för trendsättare, utan nästan tvärtom utrymme för trygg, stabil och hållbar handel.

Det för oss relativt nya affärsområdet samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar fastigheter med ambitionen att skapa i alla avseenden hållbara, trivsamma livsmiljöer. Arwidsro Samhällsfastigheter kommer primärt att bygga för egen förvaltning. Målsättningen är att alla, stora som små, ung som gammal, boende, personal och anhöriga ska må bra och trivas i bolagets fastigheter. I utveckling och förvaltning arbetar man därför nära verksamheterna som ska bedrivas. Kunniga och erfarna samarbetsparter utses med omsorg i alla produktionsled.