Hållbar stadsutveckling

Arwidsros verksamhet omfattar mer än separata delar i samhället – vi bygger bestående livsmiljöer. Vi är övertygande om och deltar i omställningen till en hållbar värld genom att skapa förutsättningar för ändrade beteenden.

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra hela organisationen, vårt arbetssätt och våra dagliga beslut. Vi kvalitetssäkrar genom att certifiera, använda system, metoder och verktyg. Vårt hållbarhetsarbete ska alltid leda till konkreta handlingar.

HÅLLBARHETSVISION:

Vi ska inte ha något hållbarhets­arbete. Det ska vara helt integrerat i allt vi gör. Vi gör affärer, utvecklar, förvaltar, förvärvar, avyttrar – alltid på ett hållbart sätt.

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

 

1. Lönsamt (över tid)

2. Cirkulärt resursutnyttjande

3. Prioriterat, fokuserat på det som gör störst skillnad (väsentlighet)

4. Integrerat – inte isolerat

5. I samverkan – dialog

6. Från lokalt till globalt

7. Kommunikativt – delandekultur

8. Mätbart

Vår hållbarhetsvision kan uppfattas som enkel. Vår målbild är att den på lång sikt är just enkel, en naturlig del av vår vardag. Men för att nå dit krävs hårt arbete, nyfikenhet, engagemang och mod. Att utmana konsensus och ifrågasätta gamla sanningar.
Som relativt liten, men med växande organisation och portfölj, befinner vi oss början på vår hållbara resa. Vi har enats om vår hållbarhetsstrategi, hållbarhetsvision och identifierat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för vår verksamhet: Mål 11 Hållbara städer, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Vi fokuserar nu på att mäta vårt nuvarande avtryck i form av energiförbrukning och utsläpp för att sedan koppla långsiktiga, ambitiösa och realistiska mål. Parallellt driver vi energieffektiviseringsprojekt, certifierar byggnader, tar fram handlingsplaner för hållbara affärsområden och arbetar med långsiktiga samhällsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus. En mycket viktig framgångsfaktor i detta är samverkan med kommuner, projektdeltagare, medarbetare, hyresgäster, driftsoperatörer och andra intressenter. Vi är övertygade om att vårt arbete kommer bära frukt inom en snar framtid.