Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia. Arwidsro anser att det nu behövs en styrelse med integritet som har den erfarenhet och kapacitet som är nödvändig för att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag och att på så sätt slå mynt av den forskning som har bedrivits.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann och Peter Zonabend (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har konfirmerat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 25 januari 2019.